Nevelési céljaink

Feladataink

1. Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelkében, a keresztény pedagógus példája nyomán.

A keresztény értékek kiépítése és erősítése.

2. Isten szeretetére nevelés

Ismerkedés a teremtő, gondviselő,

szerető Istennel és Jézussal, az Isten fiával.

A gyermekeknek bizalmat kell adni, hogy Isten ismer és szeret.

3. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása

Az alapvető tevékenységek közben gyakorolják a valláserkölcs normáihoz igazodó magatartást: az emberi kapcsolatokban a szeretet, bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, szolgálat megismerését, befogadását.

Hazaszeretetre nevelés, kötődés a hazához, gazdag és sokszínű, értékmegtartó, hagyományőrző népi kultúránk segítségével.

4. A gyermek és környezete kapcsolatában érzelmi kötődésen alapuló, öntevékenyen együttműködésre képes sokoldalú személyiség fejlődésének elősegítése.

Teljes befogadáson alapuló, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, az egyén tiszteletben tartásával.

A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő, tevékenységre motiváló egészséges élettér biztosítása.

Olyan személyiség vonások kialakítása, melynek birtokában a gyermek érzékennyé, fogékonnyá, nyitottá válik a környezeti hatások befogadására, feldolgozására.

5. Az óvoda és a család egyenrangú, nevelőtársi viszonya.


A szülők ismereteinek gyarapítása, összhangban az óvoda keresztény nevelésével.

A felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet. „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre!”

Minden gyerek ismerje és tudja értékeit, de kezelje hiányosságait is.