A katolikus óvoda küldetése

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet”. (Máté 28, 19)

A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé:

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek. Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdeni. Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot. Jézus Krisztus evangéliumában egészen meg van az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai nevelésnek. A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék. A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés és a tanulás megalapozása folyik.

A katolikus óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettségig nevelő intézmény. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti tankötelessé válik. (LXXIX.tv.6§., 24§. 2.ill 1.bek.)

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás során az óvoda remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására.

A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé

A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat, amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek a nevelési feladatuk teljesítésében.

A katolikus óvodában a pedagógusoknak ki kell tűnniük helyes tanításukkal, és becsületes életükkel. Az óvoda a céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, sőt az óvoda minden munkatárást is áthatja a katolikus küldetéstudat. Óvodánk nem csupán keresztény intézmény, hanem katolikus lelkiséggel és szellemiséggel is kell, hogy rendelkezzék.

Kell, hogy legyen katolikus pedagógiai is!

A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé:

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket, a tapasztalatokat környezetéből szívja magába. A vele kapcsolatban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a gyermek köré, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, és utat nyisson Isten szavának.

Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jeremiás 31,33)

Az Egyház, nevelésre irányuló alapelvei

Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során főként, azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. Fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban, és különféle kultúrákban alkalmasak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az Egyház különleges eszközt lát közoktatási intézményeiben a teljes ember kiformálására.

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissium Educationis Momentum kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét:

„Az egyháznak is feladata a nevelés sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek.”

A katolikus óvoda része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre nevelés területén. Amikor a katolikus nevelésről szólunk, - Jézus által adott küldetésről van szó, tehát szükséges megfontolni:

- A Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és neveli magatartását, az apostoli küldetést

- az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit

- a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat

A Szent Imre Katolikus Óvoda nevelési programjának elkészítésekor figyelembe vett dokumentumok

- a Szentírást

- a módosított óvodai nevelés országos alapprogramját

- az Egyházi Törvénykönyv idevonatkozó részeit

- nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét

- katolikus egyházi dokumentumok, nevelésre vonatkozó részeit